Sídlo, adresa a fakturačné údaje spoločnosti

ADRESA: Námestie Andreja Hlinku 3, 831 06 Bratislava 35

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka 141338/B

IČO: 52 724 301

DIČ: 2121128900

IČ DPH: SK 2121128900

Telefón: 0911 22 03 09

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.

IBAN: SK09 1100 0000 0029 4407 8867

 

Kontakty

Tel. kontakt: 0911 220 309

E-mail: aquagas@aquagas-servis.sk

 

Kontaktná vo veciach technických:

Tel. kontakt: 0911 220 309

E-mail: aquagas@aquagas-servis.sk

 

Telefonické kontakty – tiesňové linky pre prípad poruchy, resp. havárie nasl. inžinierskych sietí:

*  vodovod,

*  splašková kanalizácia,

*  plyn.

 Tel. kontakty:  0907 550 931 , 0911 220 309